Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst tussen Talentiko en “naam school”

 

Hierna te noemen “Overeenkomst”

 

De ondergetekenden:

 

Vennootschap onder firma Talentiko, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 73246093, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Irma den Bode of Shanna Deurloo, hierna te noemen ‘Talentiko’;

 

en

 

“naam school” gevestigd te “adres school”,  “plaats school”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door “directeur school”, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’.

 

Hierna te noemen “Partijen”, zijn het volgende overeengekomen.

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1.     “Zzp’er” zoals besproken wordt in deze Overeenkomst, is een Zzp’er waar Talentiko voor bemiddeld.

2.     “Opdracht” zoals besproken wordt in deze Overeenkomst, is een opdracht die Talentiko plaatst op mijn.talentiko.nl of in de Talentiko-app in opdracht van Opdrachtgever. Zzp’er krijgt de mogelijkheid om op deze Opdracht te reageren. Talentiko matcht de meest geschikte Zzp’er aan de Opdracht.

3.     Opdrachtgever na bemiddeling van Talentiko aan Zzp’er de opdracht wenst te vertrekken om buiten dienstverband voor hem werkzaamheden te verrichten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Overeenkomst.

4.     Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

5.     Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.

6.     Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen.

 

Artikel 1 – Dienstverlening door Talentiko aan Opdrachtgever

1.1 Talentiko heeft de volgende zaken voor Opdrachtgever verzorgd of zal deze gedurende de duur van de Overeenkomst verzorgen:

      De screening van Zzp’er en het controleren van de documenten die Zzp’er op basis van de Overeenkomst verplicht is te verstrekken. De screening is in Bijlage 2 uitgewerkt.

      Het op verzoek van Opdrachtgever bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het selecteren en voordragen van Zzp’er als kandidaat voor de opdracht.

      Het opstellen van een derdenfactuur namens Zzp’er aan Opdrachtgever, als beschreven in Bijlage 1.

1.2 Talentiko doet haar uiterste best om een geschikte Zzp’er te vinden voor Opdrachtgever maar kan niet worden gebonden aan de verplichting om een Zzp’er te vinden.

 

Artikel 2 – Vergoeding, facturering en betaling van de Opdracht

2.1 Talentiko zal een factuur aan Opdrachtgever sturen als vergoeding voor de in artikel 1 genoemde diensten (hierna: “de Bemiddelingsvergoeding”). De hoogte van de Bemiddelingsvergoeding, alsmede de afspraken omtrent de Bemiddelingsvergoeding, zijn opgenomen in Bijlage 1. Dit betreffen onder andere de afspraken omtrent de betaling(stermijn) van de Bemiddelingsvergoeding.

2.2 Talentiko factureert ook namens Zzp’er aan Opdrachtgever door middel van een derdenfactuur. Zzp’er heeft Talentiko gemachtigd om dit namens Zzp’er te doen. Opdrachtgever betaalt de volledige factuur aan Talentiko. Vervolgens betaalt Talentiko  Zzp’er namens Opdrachtgever door middel van creditering via reversed billing op de wijze zoals beschreven staat in Bijlage 1.

2.3 Ten aanzien van de betaling aan Zzp’er vervult Talentiko uitsluitend een kassiersfunctie. Opdrachtgever blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor nakoming van de betalingsverplichting aan Zzp’er. Betaling van de factuur door Opdrachtgever aan Talentiko bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Zzp’er. Zzp’er heeft Talentiko gemachtigd om gelden t.b.v. de Zzp’er te incasseren en af te dragen.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid van Talentiko

3.1 Talentiko is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van Zzp’er bij Opdrachtgever en niet aansprakelijk voor schade die door het handelen van Zzp’er en/of door hem ingeschakelde derden aan Opdrachtgever wordt toegebracht bij de uitvoering van de werkzaamheden. Talentiko is verder niet verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken die gemaakt zijn tussen Opdrachtgever en Zzp’er en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan Opdrachtgever veroorzaakt door het handelen van Zzp’er aan Opdrachtgever of andersom.

3.2 Opdrachtgever vrijwaart Talentiko voor alle aanspraken (ook die van derden), verband houdende met, of voortvloeiende uit, de werkzaamheden die Zzp’er gaat doen of heeft gedaan voor Opdrachtgever.\

3.3  Opdrachtgever sluit te allen tijde zelf – rechtstreeks – een overeenkomst van opdracht met Zzp’er.  Talentiko is verder niet verantwoordelijk voor het totstandkomen van een overeenkomst van opdracht tussen Zzp’er en Opdrachtgever of voor de nakoming van de afspraken die in een overeenkomst zijn gemaakt tussen Opdrachtgever en Zzp’er Wij adviseren om daarvoor gebruik te maken van de standaard modelovereenkomst van de belastingdienst. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vb_kunst_cultuureducatie_dv10171z2ed.pdf

 

Artikel 4 – Verbod op indiensttreding

4.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Talentiko verboden een Zzp’er die via Talentiko bij Opdrachtgever heeft gewerkt gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen, met uitzondering van het bepaakde in artikel 4.2, of op andere basis dan via Talentiko in te zetten ten behoeve van haar onderneming dan wel aan haar gelieerde ondernemingen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €2000,- excl. btw per overtreding, vermeerderd met €70,- excl. btw per dag dat de overtreding voortduurt.

4.2 Indien Opdrachtgever met Zzp’er die via Talentiko bij Opdrachtgever heeft gewerkt een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dient Opdrachtgever dit schriftelijk aan te geven bij Talentiko. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding aan Talentiko verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt €2000,- excl. btw.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever stelt Talentiko schriftelijk op de hoogte van de opzegging. De Overeenkomst eindigt voorts – al dan niet met onmiddellijke ingang of op een door hen te bepalen tijdstip – met wederzijds goedvinden van Opdrachtgever en Talentiko.

 

 

Artikel 6 – Verplaatsing of annulering van een opdracht

Als de Opdrachtgever een reeds geplande dienst wil annuleren of verplaatsen, zal Talentiko alleen de bemiddelingsvergoeding in rekening brengen bij Opdrachtgever. Met uitzondering van spoed- en last minute aanvragen: voor laatstgenoemde aanvragen is de volledige vergoeding verschuldigd. Onder een reeds geplande dienst in dit artikel wordt een dienst verstaan waarbij Talentiko een geschikte Zzp’er heeft voorgesteld aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1 Partijen zullen te allen tijde volledig in overeenstemming handelen met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de persoonsgegevens.

7.2 Talentiko verwerkt de gegevens van Zzp’er en Opdrachtgever uitsluitend voor administratie-, facturatie en betalings-doeleinden.

 

Bijlagen:

Bijlage 1: Tarieven en facturatie werkwijze

Bijlage 2: Uitwerking screening

 

 

 

Bemiddelaar

Opdrachtgever

Talentiko

«=OPDRACHTGEVER_BEDRIJFSNAAM»

 

{ONDERTEKENDE1}

{ONDERTEKENDE2}

 

 


Bijlage 1 – Tarieven en facturatie

 

Tarieven:

Voor een actueel overzicht van de tarieven voor inval verwijzen wij naar de website: https://creatieveinvaldocent.nl

Alle tarieven op de website zijn inclusief bemiddelingsvergoeding.

Voor de Talent-lessen (lessenseries) maken wij een offerte op maat.

 

 

Facturatie werkwijze:

      Bemiddelingsvergoeding, administratiekosten en vergoeding Zzp’er incl reiskosten, worden samen gefactureerd door facturen door Talentiko op 1 verzamelfactuur. Eventuele parkeer en/of materiaalkosten (indien van tevoren overeengekomen) worden apart vermeld op de factuur.

Op deze verzamel factuur staat een totaaloverzicht van alle kosten en in de vervolgpagina’s staat per school of dependance een specificatie van de kosten van Zzp’er en de bemiddelingskosten van Talentiko.

      Betaaltermijn van Opdrachtgever is 14 dagen. Talentiko zal Zzp’er betalen op het moment dat zij de betaling van Opdrachtgever dienaangaande heeft ontvangen.

      Facturatie geschiedt achteraf.

 

 

Bijlage 2 – Uitwerking screening

Talentiko zal de Zzp’er beoordelen op bekwaamheid; Talentiko zal een gesprek met Zzp’er voeren en Zzp’er zal een lesprogramma indienen bij Talentiko en aan de hand daarvan beoordeelt Talentiko of Zzp’er geschikt is om voor de klas te staan.

 

De Zzp’er moet in het bezit zijn van een VOG verklaring voor onderwijs. Talentiko zal de aanvraag in gang zetten bij Justis tenzij Zzp’er zelf nog een VOG met screeningsprofiel onderwijs of kinderopvang heeft die niet ouder is dan 6 maanden. Wij vragen elke 3 jaar een nieuwe VOG aan voor Zzp’er. En de Zzp’er kan pas voor de Opdrachtgever werken zodra de VOG aanvraag is goedgekeurd. De Zzp’er zal altijd een kopie van een geldige VOG bij zich dragen als hij komt werken voor Opdrachtgever. Op welke manier het Ministerie van Justitie en Veiligheid een VOG-aanvraag behandeld is terug te lezen op https://www.justis.nl/producten/vog/vog-beoordeling-in-het-kort/de-vog-beoordeling-in-het-kort.aspx