De lessen

Een talentles geeft de lesdag vleugels

Het creatief proces kent meestal een gezamenlijk startmoment. Vervolgens doorlopen leerlingen dit proces in een verschillend tempo of op een verschillend niveau, passend bij de ontwikkeling van de leerling. Uitgangspunt voor het startmoment van het creatief proces is een thema, idee (van een leerling) of opdracht. De vaardigheid reflecteren is onderdeel van iedere fase van het proces en zorgt ervoor dat de leerling gestimuleerd wordt om na te denken over zijn keuzes, de zeggingskracht van zijn werk of de gebruikte materialen en technieken. De verschillende vakdisciplines van het leergebied kunstzinnige oriëntatie geven ieder op verschillende wijze vorm aan dit creatieve proces.

Leerlijn

Een talentles wordt gegeven volgens de kerndoelen en leerlijnen zoals die landelijke zijn afgesproken binnen het onderwijs. Deze zijn terug te vinden op de website van SLO.

Daarnaast werken de docenten van Talentiko met de 21e eeuwse vaardigheden. Ze nemen betekenisvolle onderwerpen en thema’s, zodat de lesinhoud aansluit bij de interesses en niveau per bouwdeel.

Opbouw van de les

Een les of lessenserie binnen een bepaalde discipline heeft een opbouw, bestaande uit een zogeheten “kop en staart”. Deze les bestaat uit vier fases:

Oriënteren
Bij het oriënteren gaat het erom dat de leerling ­geprikkeld wordt om de opdracht en het thema te verkennen. Hierbij gaat het om waarnemen (zien, ­horen, voelen, enz.), associëren, fantaseren, ­beschouwen, en (nieuwe) ideeën opdoen. Er wordt bijvoorbeeld een kunstwerk getoond, muziek geluisterd, een verhaal verteld of een voorstelling bekeken. De reflectie richt zich in deze fase op de ruimte om het ­thema of de opdracht van alle kanten te bekijken, te beluisteren en te beleven.

Onderzoeken
Vervolgens onderzoekt de leerling verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de opdracht of de verwerking van het thema. De leerlingen worden gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden te bedenken en (alleen of samen met medeleerlingen) keuzes te maken. De reflectie richt zich dan ook op het onder woorden brengen van de verschillende keuzes in deze onderzoeksfase. Ze kunnen desgewenst teruggrijpen naar elementen uit de oriëntatiefase.

Creëren
Wanneer de leerlingen de fase van onderzoeken hebben doorlopen maken ze gebruik van de vak­specifieke kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht. Bij de reflectie wordt er steeds een relatie gelegd tussen de keuzes in de uitvoeringsfase en de onderzoeksfase. In deze fase wordt feedback gegeven, door de leerkracht, gastdocent of door medeleerlingen, op de ­uitvoering.

Presenteren en evalueren
In een volgende fase wordt het product en het doorlopen proces nader beschouwd. Er worden leer­punten geformuleerd die de opstart vormen voor een volgende opdracht en een volgend creatief proces. Dit is de fase van evalueren.

Hoe en wanneer een talentles van Talentiko inzetten op school?

Een Talentikoles wordt gegeven door een echte vakspecialist. Leerlingen werken tijdens de les aan de 4 bovengenoemde competenties waarbij de nadruk ligt op talentontwikkeling; ontdekken waar je goed in bent (of juist niet, maar dan heb je het tenminste wel gedaan!) Voor verschillende diensten van Talentiko kan er een keuze gemaakt worden worden een specifieke discipline. Graag horen wij een eerste en tweede keus, omdat wij ook rekening moeten houden met de beschikbaarheid van de docenten en er van bepaalde disciples minder specialisten zijn.

Mogelijke disciplines voor de modules

Wij hebben veel vakdocenten met ieder hun eigen expertise, waardoor we een breed aanbod hebben aan soorten lessen. Onze vakdocenten kunnen een lesmodule geven binnen de volgende disciplines:

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen debat

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen fotografie film

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen Theater

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen wereldorientatie

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen wetenschap natuur en techniek

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen beweging dans

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen mediawijsheid

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen creatief-met-taal

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen Beeldende vorming

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen voeding

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen burgerschap

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko muziek
Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.
Talentiko de lessen Theater
Experimenteren met rollen en fictie, doen alsof; spelenderwijs leren van en over zichzelf, de ander en hun omgeving.
Talentiko de lessen beweging dans
Leerlingen in beweging brengen op verschillende leergebieden, zelfvertrouwen geven en hun lichaam en als instrument en expressiemiddel leren inzetten.
Talentiko de lessen Beeldende vorming
Het vormgeven van eigen ideeën door het onderzoeken met materiaal en technieken. En het (leren) aannemen van een beschouwende houding naar beelden.
Talentiko de lessen debat
Bij leerlingen de ontdekkende en onder zoekende competenties aanspreken en verder ontwikkelen. Uitdagen om een creatieve onderzoekende houding aan te nemen en eigen talenten te ontdek ken.
Talentiko de lessen wereldorientatie
Leerlingen leren over de wereld, natuur, de mens en maatschappij. Dicht bij huis, over de wereld, in het heden en verleden. De geleerde vaardigheden en technieken op creatieve wijze toepassen.
Talentiko de lessen mediawijsheid
Leerlingen vaardiger maken in de huidige en steeds veranderende samenleving waarin technologie en media een belangrijke rol spelen. De leerlingen gaan kennis verwerven van digitale technologie en hun vaardigheden ontwikkelen in het omgaan hiermee.
Talentiko de lessen voeding
Leerlingen maken kennis met voeding, zoals bijvoorbeeld vergeten groenten en hen alle kanten daarvan laten erva ren: de herkomst, smaak, toepassing en fysieke beleving.
Talentiko de lessen fotografie film
Leerlingen leren technische en histo rische aspecten van het begrip film en fotografie. Zij leren betekenis geven aan (audio- )visuele uitingen en krijgen de tools om zich door middel van beeld (en geluid) uit te drukken.
Talentiko de lessen wetenschap natuur en techniek
Bij leerlingen de ontdekkende en onderzoekende competenties aanspreken en verder ontwikkelen. Uitdagen om een creatieve onderzoekende houding aan te nemen en eigen talenten te ontdek ken
Talentiko de lessen creatief-met-taal
Het taalgebied van leerlingen aan spreken door het inzetten van bijzondere werkvormen uit disciplines als rap, spoken-word, poëzie en andere creatieve taaluitingen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot en het brein geactiveerd.
Talentiko de lessen burgerschap
Leerlingen leren verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een (creatieve) bijdrage aan te leveren.